Agree to terms and conditions

 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 

ตลอดเว็บไซด์นี้ คำว่า "ผู้ใช้บริการ" หมายถึงบุคคลใดๆที่เข้าถึงเว็บไซด์นี้ 
 

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้

 

ผู้ใช้บริการ (User)

 

ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงเท่านั้น หากผู้ให้บริการตรวจสอบว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้ผู้ใช้บริการเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "แก้ไขข้อมูลสมาชิก"

 

ผู้ใช้บริการจะต้องรายงานข้อมูลที่เป็นความจริง พร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียบพอ โดยข้อมูลที่ถูกนำเข้า จะต้องเป็นของผู้ใช้บริการ หรือ ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น ทาง  Blacklistseller.com จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ผู้ใช้บริการละเมิดและสร้างความเสียหายใดๆ กับผู้อื่นในทุกกรณี โดยจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำเข้ามาใน Blacklistseller.com เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการนั้นๆแต่เพียงผู้เดียว

 

ห้ามผู้ใช้บริการนำเข้าข้อมูลในเชิงข่มขู่ ใช้ภาษารุนแรง หยาบคาย ไม่สุภาพ หรือนำเข้าเรื่องส่วนตัวของบุคคลที่สาม โดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิ้น

 

ห้ามใช้ Blacklistseller.com เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทั้งการแอบอ้าง หรือขายบริการต่อ หากท่านทำความเสียหาย ให้กับผู้อื่น ทาง Blacklistseller.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ให้บริการเปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น

 

ผู้ให้บริการ (Service Provider)

 

Blacklistseller.com ให้บริการ การสร้างรายงานโดยผู้ใช้งาน อีกทั้งบริการค้นหาข้อมูล แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ

 

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ หากพบว่าผู้ใช้บริการ ละเมิดข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้  Blacklistseller.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

หากพบว่าผู้ใช้บริการ ละเมิดข้อห้ามตามข้อตกลง หรือผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ นำไปใช้ในทางที่ผิดต่อกฎหมายในราชอาณาจักรไทย ผู้ให้บริการที่ขอสงวนสิทธ์งดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผู้นั้นต่อไป รวมทั้งลบรายงานของผู้ใช้บริการท่านนั้น ทันที

 

 

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer Policy)

 

ผู้ให้บริการไม่รับรองหรือรับประกัน และขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการนำเข้ามา ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ ของข้อมูลและ/หรือเนื้อหาตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซด์แห่งนี้ จะตกความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการผู้นำเสนอข้อมูลนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว  โดยข้อมูลในเว็บไซด์นี้เป็นข้อมูลที่มีให้ "ตามสภาพเท่าที่เป็น" และ "เท่าที่อยู่" ซึ่งกระทำผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโนมัติทั้งหมดเท่านั้น ทางเว็บไซด์ไม่รับประกัน หรือรับรองว่าข้อมูลที่ถูกนำเข้ามาจะสมบูรณ์และถูกต้อง และเชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการพบข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นความจริง ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนรายงานที่ไม่เหมาะสมได้

 

ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากข้อมูลและการใช้บริการเว็บไซต์นี้

 

ทาง Blacklistseller.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรายงานที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่มีมูลความจริงเท่าที่ควร หรือเป็นข้อมูลทุจริต โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

ข้อร้องเรียน (Complaint)

 

หากผู้ใช้บริการมีคำถามหรือต้องการร้องเรียน  โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ ที่ [email protected]